Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Miasta Jaworzna w Jaworznie

Muzeum Miasta Jaworzna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miasta Jaworzna w Jaworznie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronach nie posiadają opisów
 • alternatywnych,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków

Wyłączenia

 • Dozwolone wyłączenia wskazane w art. 3.2 Ustawy (np. dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Burczy.
 • E-mail: piotr.burczy@muzeum.jaw.pl
 • Telefon: 32 618-19-50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna
 • Adres: Muzeum Miasta Jaworzna
  ul. Pocztowa 5
  43-600 Jaworzno
 • E-mail: info@muzeum.jaw.pl
 • Telefon: 32 618-19-50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

• Budynek Muzeum położony w centrum miasta w niewielkiej odległości od głównych
ciągów komunikacyjnych oraz tras przelotowych.
• Budynek dwupiętrowy. Do budynku prowadzą dwa wejścia : jedno od strony ulicy
Narutowicza (wejście główne), oraz od strony administracyjnej (od parkingu
publicznego – wejście dla pracowników, wejście przystosowane dla osób
niepełnosprawnych).
• Każda przestrzeń w siedzibie Muzeum jest pozbawiona barier architektonicznych.
• Pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i innymi.
• Budynek posiada windę osobową przystosowaną do przewozu osób
niepełnosprawnych.
• Toalety, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się
na Poziomie 0.
• Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
• Przy budynku Muzeum są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
• Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
• Pracownicy pierwszego kontaktu są przygotowani do obsługi klienta ze
szczególnymi potrzebami.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

• możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie
• możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem
• możliwość wybrania stylu w odcieniach szarości
• możliwość podkreślenia linków

• na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Inne informacje i oświadczenia

Muzeum Miasta Jaworzna będzie dalej starać się dostosować swoje witryny w ramach
dostępnych środków finansowych.